ubezpiecznie samochodu w leasingu

Ubezpieczenie samochodu w leasingu

Z czym wiąże się ubezpieczenie samochodu w leasingu ? Leasing operacyjny samochodu jest bardzo popularną formą finansowania auta do firmy. Proces podpisania umowy nie kończy jednak Twoich kontaktów z firmą leasingową. Najczęściej okazją do kontaktów pomiędzy firmą leasingową a leasingobiorcą jest cykliczne ubezpieczenie auta lub niestety szkoda komunikacyjna. Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu auta w leasingu.

Ubezpieczenie samochodu w leasingu

Należy pamiętać, że w czasie trwania umowy leasingowej właścicielem pojazdu jest firma leasingowa – do czasu spłaty leasingu i wykupu auta Leasingobiorca jest jego użytkownikiem. W zamian za to może wliczać opłaty leasingowe w leasingu operacyjnym w koszty działalności firmy.

W leasingu jedynym realnym zabezpieczeniem spłaty jest  leasingowany pojazd, dlatego jego ubezpieczenie jest jedną z najważniejszych spraw, o jakie dba firma leasingowa i o jaką powinien zadbać leasingobiorca. Z tego powodu firmy leasingowe wymagają pełnego ubezpieczenia auta w zakresie AC oraz OC i nie ma od tej zasady wyjątków.

Kto ubezpiecza auto w leasingu

Generalną zasadą jest, że jeśli nie ubezpieczysz samochodu, to na pewno zrobi to firma leasingowa, choć Ogólne Warunki zawartej umowy na pewno kwestię odpowiedzialności za ważność polisy będą cedować na Użytkownika/Leasingobiorcę.

Jako użytkujący samochód w leasingu, Leasingobiorca jest zobowiązany do:

  • terminowego opłacania rat leasingowych,
  • utrzymywania pojazdu w należytym stanie technicznym, wynikającym z normalnego użytkowania,
  • dbania o ważność polisy ubezpieczeniowej.

Czy firma leasingowa może narzucić Ubezpieczenie samochodu w leasingu

Wybór firmy ubezpieczeniowej podlega uzgodnieniu pomiędzy firmą leasingową a Leasingobiorcą. Jako właściciel i finansujący, firma leasingowa ma w tej kwestii bardzo dużo do powiedzenia. Zwykle temat ten regulowany jest w następujący sposób:

Pierwszeństwo w ubezpieczeniu auta ma firma leasingowa, która wobec braku innych uzgodnień dokona ubezpieczenia niejako automatycznie. Ubezpieczenia dokonuje się w firmie ubezpieczeniowej, która współpracuje z daną firmą leasingową.

Z zasady firmy leasingowe mają swoje działy ubezpieczeń funkcjonujące na zasadzie agenta kilku firm ubezpieczeniowych. Działy te zajmują się ubezpieczaniem i kontynuacją polis oraz szkodami. Niekiedy również oferują serwis likwidacji szkody (załatwiają większość formalności przy likwidacji szkód komunikacyjnych).

Jeśli nie chcesz skorzystać z pakietu Leasingobiorcy, możesz poszukać ubezpieczenia własnego i poprosić o zgodę na ubezpieczenie zewnętrzne. Składkę za ubezpieczenie samochodu w leasingu powinieneś pokryć jednorazowo.

Czy można samodzielnie ubezpieczyć samochód w leasingu

  • W pewnych przypadkach Leasingobiorca może skorzystać z ubezpieczenia zewnętrznego (własnego, dealerskiego), jednak zawsze warunki takiej polisy muszą być wcześniej uzgodnione, a firma leasingowa musi wyrazić zgodę na ubezpieczenie zewnętrzne. Każda firma leasingowa dysponuje wykazem towarzystw ubezpieczeniowych, których polisy honoruje. Zwykle są to: PZU, Hestia, Compensa, Allianz oraz WARTA. Żadna firma leasingowa nie honoruje ubezpieczeń typu direct.
  • Jeśli koniecznie chcesz ubezpieczyć auto samodzielnie musisz liczyć się z tym, że każda firma leasingowa pobierze z tego tytułu opłatę za ubezpieczenie poza pakietem Leasingodawcy. W zależności od firmy leasingowej są to kwoty od 200 do 500 zł (najczęściej 250-300 zł). Jeśli porównujesz koszt polisy zewnętrznej i pakietowej leasingodawcy musisz uwzględnić ten koszt przy wykupowaniu własnej polisy.
  • Zwykle zewnętrzne ubezpieczenie komunikacyjne obwarowane jest jednorazową lub półroczną płatnością składki. W pakietach firm leasingowych można wybrać inne warianty, np. kwartalną, miesięczną albo pakiet wieloletni. Ten ostatni ograniczony jest do nowych aut i okresu nie dłuższego niż 3 lata.

Jeśli masz korzystniejszą ofertę ubezpieczenia zewnętrznego, warto negocjować dalej z firma leasingową. Po przedstawieniu jej warunków takiego ubezpieczenia (konieczna oficjalna oferta i podpis agenta) firma leasingowa jest w stanie zrewidować składkę lub nawet wystąpić do firmy ubezpieczeniowej o warunki indywidualne. Nie dość, że otrzymasz korzystniejszą ofertę w pakiecie Leasingodawcy, to jeszcze oszczędzisz 300 zł.

Z punktu widzenia Leasingodawcy obsługa obcych polis, kontrola terminowości płatności, likwidacja szkód komunikacyjnych itp. wiąże się z realnymi kosztami i wysiłkiem organizacyjnym. Nie należy się więc dziwić, że firmy leasingowe preferują własne polisy ubezpieczeniowe.

Kontynuacja ubezpieczenia w leasingu – działaj z wyprzedzeniem

Rozważając ubezpieczenie samochodu w leasingu należy wykazać się przezornością. Z punktu widzenia Leasingobiorcy, przy kontynuacji ubezpieczenia w leasingu najważniejsze jest działanie z wyprzedzeniem. Najpóźniej 30 dni (polecamy nieco wcześniej) przed zakończeniem ważności aktualnej polisy powinien on zwrócić się do firmy leasingowej o aktualną ofertę ubezpieczenia na swoje auto lub przedstawić firmie leasingowej ubezpieczenie własne do akceptacji.

Zakres ubezpieczenia auta w leasingu

Polisa ubezpieczeniowa musi wypełniać określony Zakres Ubezpieczenia. Oczywiście auto musi być ubezpieczone w zakresie AC oraz OC. Ponadto powinna zawierać:

  • zniesiony udział własny w szkodach,
  • brak konsumpcji sumy ubezpieczenia,
  • rozliczenie kosztów napraw w wariancie Serwis.

Zwykle zewnętrzne ubezpieczenie komunikacyjne obwarowane jest jednorazową lub półroczną płatnością składki. W pakietach firm leasingowych można wybrać inne warianty, np. kwartalną, miesięczną albo pakiet wieloletni. Ten ostatni ograniczony jest do nowych aut i okresu nie dłuższego niż 3 lata.

Wysokość składki ubezpieczenia w leasingu

Często w poradnikach internetowych pisanych przez agentów ubezpieczeniowych można znaleźć twierdzenie, że pakiety firm leasingowych są drogie. Nie jest to prawdą – zależy to od firmy leasingowej. Absolutnie nie można w tym temacie generalizować. Można się pozytywnie zdziwić jak korzystne ubezpieczenie jest nam w stanie zaoferować firma leasingowa, szczególnie jeśli posiadamy już duże zniżki ubezpieczeniowe.

Możliwość uzyskania atrakcyjnego pakietu ubezpieczenia w firmie leasingowej nie stoi w sprzeczności ze stosowaną w przeszłości, jak również obecnie przez niektóre firmy leasingowe praktyką, polegającą na windowaniu składek ubezpieczenia oferowanych Klientom przy kontynuacji ubezpieczenia – jeśli Klient w odpowiednim czasie nie zgłosi swojej oferty ubezpieczenia.

Wraz z podpisaniem umowy leasingowej powinieneś zapisać sobie dwa numery telefonów: do Doradcy, z którym podpisałeś umowę oraz do Działu Ubezpieczeń firmy leasingowej.

Jeśli masz korzystniejsze ubezpieczenie zewnętrzne, warto negocjować dalej z firma leasingową. Po przedstawieniu jej warunków takiego ubezpieczenia (konieczna oficjalna oferta i podpis agenta) firma leasingowa jest w stanie zrewidować składkę lub nawet wystąpić do firmy ubezpieczeniowej o warunki indywidualne.

Zniżki ubezpieczeniowe w leasingu

Przy zapytaniu o ofertę, większość Klientów prosi również o stawkę za ubezpieczenie samochodu w leasingu. O ile sprawa jest dość prosta jeśli mamy do czynienia z autem nowym (ponieważ stawka ubezpieczenia jest w większości przypadków taka sama i wynosi X % niezależnie od marki i modelu), to chcąc leasingować auto używane i prosząc o ofertę ubezpieczenia należy podać również inne dane, jak: pojemność i moc silnika oraz data pierwszej rejestracji.

Pamiętajmy, że doradca leasingowy kalkulując dla nas ubezpieczenie indywidualne musi praktycznie dysponować takimi samymi danymi użytkownika i pojazdu jak każdy agent ubezpieczeniowy. Dane te powinien przekazać mu Klient, aby otrzymać prawidłowo wyliczoną ofertę ubezpieczenia.

Prosząc o ofertę ubezpieczenia powinniśmy również podać kod pocztowy siedziby firmy oraz % posiadanych zniżek na AC oraz OC (ilość lat bezszkodowej jazdy).

Co z Twoimi zniżkami ubezpieczeniowymi po leasingu

Należy mieć świadomość, że towarzystwa ubezpieczeń nie naliczają użytkownikom zniżek ubezpieczeniowych za okresy ubezpieczania aut w leasingu. Jednocześnie każda z firm ubezpieczeniowych nieco inaczej podchodzi do utraty zniżek za okres w historii ubezpieczeniowej klienta, w którym nie miał on ubezpieczonego na siebie samochodu.

Przepisy nie regulują zasad naliczania i utraty zniżek w towarzystwach ubezpieczeniowych. Większość agentów twierdzi, że w jednym z Towarzystw utracisz cześć zniżek już  po 2 latach przerwy, w innych stracisz całość zniżek dopiero po 3 latach braku polisy. Jeszcze inne odetną ewentualnie tylko 10-20%.

Temat zniżek ubezpieczeniowych po leasingu jest więc kwestią indywidualną, zależną od polityki danej firmy ubezpieczeniowej.

Rozliczenie szkody komunikacyjnej auta leasingu

W przypadku szkody częściowej sytuacja jest dość klarowna – jeśli miałeś ubezpieczenie z pakietu ubezpieczeniowego Leasingodawcy zgłaszasz firmie leasingowej szkodę i w ramach Serwisu Ubezpieczeniowego jest ona likwidowana bezgotówkowo przez firmę leasingową. Jeśli wykupiłeś polisę u swojego agenta sam niestety musisz dopilnować formalności związanych z likwidacją szkody i wypłatą odszkodowania.

Co jeśli przytrafił nam się wypadek lub auto skradziono i mamy tzw. szkodę całkowitą? Wtedy zgodnie z przepisami i ogólnymi warunkami leasingu umowa leasingowa ulega rozwiązaniu. Ustawowo towarzystwo ubezpieczeń ma 30 dni na wypłatę odszkodowania. Taką rozwiązaną umowę należy rozliczyć.

Jeśli chodzi o sposób rozliczenia, większość dobrych firm leasingowych stosuje zgodnie schemat: kwota rat pozostałych do spłaty – kwota uzyskanego odszkodowania = wynik rozliczenia leasingu. Wynik ten może być dodatni – wtedy firma leasingowa powinna zwrócić różnicę byłemu Leasingobiorcy, lub może nastąpić niedopłata – wtedy to Leasingobiorca zobowiązany jest do dopłaty sumy brakującej do spłaty leasingu.

Jeśli oprócz odszkodowania do dyspozycji pozostaje również wrak, kwotę uzyskaną z jego sprzedaży również powinno się wliczyć do tego rozliczenia. Jednak praktyka pokazuje, że nie należy liczyć na duże kwoty po sprzedaży wraku a termin i cena jego sprzedaży zależy w zasadzie wyłącznie od firmy leasingowej i sytuacji na rynku.

Co jeśli Ubezpieczenie odmówi wypłaty odszkodowania za auto w leasingu? Wtedy firma leasingowa, zgodnie z zawartą umową, przeniesie prawa do dochodzenia roszczenia i do samego roszczenia na Klienta, w zamian żądając spłaty umowy.

Ubezpieczenie samochodu w leasingu w opcji GAP Fakturowy ochroni Cię przez stratą

Zdarzają się sytuacje (głównie przy szkodzie całkowitej), gdy wypłacone odszkodowanie nie wystarczy na pokrycie zobowiązań względem firmy leasingowej. Wtedy od ponoszenia przez Leasingobiorcę dodatkowego kosztu może uchronić Ubezpieczenie samochodu w leasingu GAP. GAP jest to skrót od Guaranteed Asset Protection, czyli ubezpieczenie straty finansowej. Jego funkcją jest pokrycie straty, na jaką można być narażonym w związku z utratą wartości samochodu. W razie wystąpienia szkody całkowitej ubezpieczenie GAP Fakturowy pokrywa różnicę pomiędzy wartością fakturową (zakupu!) a jego wartością rynkową na dzień szkody.

Mamy nadzieję, że powyższy artykuł wyjaśnił Państwu wiele kwestii związanych z ubezpieczeniem samochodu w leasingu.

Umów się na 10 minut bezpłatnych konsultacji. Sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić. Raty leasingu operacyjnego pomoże obliczyć kalkulator leasingowy w PLN i EUR dla firm.


Masz pytanie? Chętnie na nie odpowiemy.

Oblicz leasing i wyślij zapytanie o ofertę: kalkulator-leasingowy.pl