Słownik leasingu, 100 pojęć leasingowych

Słownik leasingu, 100 pojęć leasingowych

Dla naszych Klientów przygotowaliśmy słownik leasingowy, zbiór aż 100 pojęć związanych z leasingiem, umową i ogólnymi warunkami leasingu. Nasza encyklopedia terminów leasingowych powstała w celu przybliżenia, często trudnych, ściśle branżowych określeń i terminów używanych w branży leasingowej oraz ogólnych warunkach leasingu (OWUL).

Encyklopedia / słownik leasingu

Staraliśmy się, by słownik opisywał poszczególne terminy maksymalnie zwięźle.

Amortyzacja

Amortyzacja –  oznacza koszt związany ze stopniowym zużyciem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja jest kosztem w działalności firmy ale nie wiąże się z wypływem środków pieniężnych.

Czas trwania umowy leasingu

Czas trwania umowy leasingu – okres na jaki została zawarta umowa oznaczony w miesiącach. Stosowany w Polsce okres umowy leasingu operacyjnego wynosi od 24 do 84 miesięcy.

Cesja leasingu

Cesja leasingu – jest to przeniesienie praw i obowiązków Leasingobiorcy na inny podmiot przejmujący leasing. Nowy Leasingobiorca wstępuje w prawa dotychczasowej firmy. Z tytułu dokonania cesji firmy leasingowe pobierają opłatę.

Cena

Cena koszt który musi być poniesiony w momencie zakupu. Cena zakupu powiększona o ewentualne koszty dodatkowe (np. opłaty celne, transport, instalację maszyny) stanowi podstawę do przyjęcia Wartości umowy leasingu (Wartości początkowej).

Czynsz inicjalny

Czynsz inicjalny – (opłata wstępna) – kwota pierwszej wpłaty leasingowej ponoszona przez Leasingobiorcę na poczet spłaty umowy leasingu. W leasingu operacyjnym jest to kwota w przedziale od 0 do 45% wartości przedmiotu leasingu. Czynsz inicjalny jest kosztem uzyskania przychodu w leasingu operacyjnym. Ponoszony jest w momencie zawarcia umowy.

Czynsz leasingowy

Czynsz leasingowy – (rata leasingowa) płatność leasingowa, zwykle miesięczna, ponoszona z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu.

Decyzja leasingowa

Decyzja leasingowa – analogicznie do decyzji kredytowej, decyzja o przyznaniu i warunkach finansowania wydawana dla konkretnego Leasingobiorcy oraz na konkretny przedmiot leasingu będący przedmiotem wniosku leasingowego. Zwykle ważna jest 30 dni.

Depozyt gwarancyjny

Depozyt gwarancyjny – (kaucja gwarancyjna) – określenie to może odnosić się do 2 sytuacji związanych z umową. Depozyt jako określenie wpłaconej przez Leasingobiorcę Opłaty wstępnej (czynszu inicjalnego) do momentu zafakturowania tej wpłaty jako opłaty wstępnej. Drugie określenie mówi o depozycie gwarancyjnym jako kwocie wpłaconej na poczet przyszłej ceny wykupu przedmiotu.

Dostawca

Dostawca  – (Sprzedawca / Dealer) – określenie podmiotu sprzedającego auto lub maszynę będące następnie przedmiotem umowy leasingu.

Doradca leasingowy

Doradca leasingowy – mianem tym określa się w zależności od kontekstu: pracownika firmy leasingowej, niezależnego brokera leasingowego lub doradcę finansowego, jak również czasami pracownika salonu/komisu który z racji obowiązków zajmuje się sprawami finansowania sprzedawanych samochodów lub maszyn. Naszym zdaniem doradcą leasingowym jest osoba która posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie.

Dyskonto

Dyskonto – potocznie dyskontem można nazwać obecną wartość wszystkich przyszłych płatności. Jest to obliczanie wartości bieżącej kapitału na podstawie wartości kapitału końcowego. Do zdyskontowania przyszłych płatności lub oczekiwanych przyszłych zysków wymagane jest zastosowanie odpowiednich wzorów z uwzględnieniem określonej stopy procentowej.

Stopa Euribor

Stopa Euribor – Stopa procentowa pożyczek oferowanych na międzybankowym rynku pieniężnym w strefie euro. EURIBOR jest szeroko stosowany jako baza oprocentowania instrumentów finansowych denominowanych w EURO (również leasingu).

Faktura pro forma

Faktura pro forma – dokument zawierający wszystkie niezbędne dla faktury informacje, jak określenie: nabywcy, sprzedawcy, towaru lub usługi i jego ceny, konta bankowego sprzedającego, terminu płatności – nie będący jednak dokumentem księgowym. W przeciwieństwie jednak do pełnej faktury, faktura pro forma nie powoduje powstania skutków księgowo-podatkowych. Faktura pro forma lub oferta sprzedaży czy inny rodzaj umowy zamówienia przedmiotu jest dokumentem niezbędnym do wydania Decyzji Leasingowej oraz przygotowania dokumentów do umowy leasingu.

Finansujący – (Leasingodawca)

Finansujący – (Leasingodawca) to podmiot będący przedsiębiorstwem którego przedmiotem działalności jest oddanie w użytkowanie środków trwałych. Strona która kupuje lub posiada już przedmiot i oddaje go w użytkowanie Leasingobiorcy w zamian za określone czynsze leasingowe. W Polsce zdecydowana większość Leasingodawców to firmy leasingowe należące do banków, choć nie musi to być regułą.

Leasingobiorca – (Korzystający)

Leasingobiorca – (Korzystający) to podmiot  (firma lub osoba prywatna, jednostka samorządowa), który użytkuje oddany jej na na mocy umowy leasingowej przedmiot w zamian za uiszczanie czynszów leasingowych.

Harmonogram opłat

Harmonogram opłat – dokument określający kwoty oraz terminy spłat czynszów leasingowych. Najczęściej stosuje się płatności miesięczne; rzadziej spłaty kwartalne, degresywne, progresywne lub sezonowe. Harmonogram określa również walutę raty oraz w zależności od rodzaju leasingu: kwotę raty netto, podatek VAT oraz brutto (leasing operacyjny) lub kwotę części kapitałowej i odsetkowej (leasing finansowy).

Inspekcja przedmiotu leasingu

Inspekcja przedmiotu leasingu – polega na teoretycznej możliwości zażądania od Leasingobiorcy przez Leasingodawcę dostępu do przedmiotu leasingu, jego miejsca składowania lub postoju, w celu sprawdzenia stanu technicznego przedmiotu leasingu. W praktyce firmy leasingowe stosują inspekcję przedmiotu leasingu (wizję lokalną) jeśli Leasingobiorca spóźnia się z opłatami leasingowymi, dochodzi do windykacji lub zachodzi uzasadniona obawa, że przedmiot leasingu został bezprawnie zbyty, zniszczony lub usunięty.

Kalkulator leasingowy

Kalkulator leasingowy – program obliczający istotne parametry płatności leasingowych, jak opłata wstępna, ilość rat, kwota wykupu oraz rata miesięczna. Wszystkie te zmienne wpływają na siebie, przez co przy uwzględnieniu zastosowania określonej stopy oprocentowania kalkulator leasingowy umożliwia precyzyjną zmianę i dostosowanie warunków i płatności leasingowych do życzenia Klienta. Najlepszym kalkulatorem leasingowym dostępnym w internecie jest nasz serwis kalkulator-leasingowy.pl 

Kara umowna

Kara umowna – to dodatkowa płatność naliczana w sytuacjach przewidzianych umową leasingową, z tytułu niedotrzymania istotnych warunków umowy, jak np. opóźnienie się w płatnościach rat leasingowych, rozwiązanie umowy leasingowej, nie dokonanie zwrotu przedmiotu w określonym czasie mimo zajścia okoliczności obligujących do zwrotu przedmiotu Leasingodawcy.

Karta paliwowa

Karta paliwowa – oferowany przez niektóre firmy leasingowe produkt dodatkowy umożliwiający dokonywanie bezgotówkowego tankowania paliw w wybranych sieciach stacji paliw. Korzystający jest następnie obowiązany do zbiorczego uiszczenia płatności w określonym terminie.

Kaucja gwarancyjna

Kaucja gwarancyjna (depozyt gwarancyjny) – patrz hasło depozyt gwarancyjny.

Koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodu – jest to w prawie podatkowym wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodu. Przychód firmy zmniejsza się o koszty uzyskania i uzyskuje w taki sposób dochód. Tak obliczony dochód po dokonaniu dopuszczalnych prawem odliczeń jest podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym. W leasingu operacyjnym rata leasingowa jest Kosztem uzyskania przychodu leasingobiorcy i w ten sposób przyczynia się do zmniejszenia należnego podatku.

Kompensata

Kompensata – to sposób zniesienia wzajemnych rozrachunków pomiędzy podmiotami, rozliczenia wzajemnych zobowiązań bez przelewania środków pieniężnych.

Leasing

Leasing – umowny stosunek cywilnoprawny, umowa na mocy której Leasingodawca oddaje do używania Leasingobiorcy określony przedmiot i w zamian pobiera za to czynsz leasingowy. Na gruncie polskiego prawa podatkowego wyróżniamy leasing operacyjny i leasing finansowy. Po zakończeniu umowy leasingu Leasingobiorca ma prawo do zakupu przedmiotu leasingu za określoną wcześniej cenę.

Leasing finansowy

Leasing finansowy – jeden z rodzajów leasingu według rozróżnienia na gruncie polskiego prawa podatkowego i przepisów księgowych. W leasingu finansowym podatek VAT naliczany jest tylko od części odsetkowej harmonogramu spłat, ponadto kosztem uzyskania przychodu dla leasingobiorcy jest część odsetkowa + amortyzacja przedmiotu.

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny – najpopularniejsza u nas forma leasingu, na gruncie prawa podatkowego i ustaw o rachunkowości umożliwia wliczanie pełnych rat leasingowych przez Leasingobiorcę w koszty podatkowe. Leasing operacyjny obciążony jest w całości podatkiem VAT.

Leasing konsumencki

Leasing konsumencki – w odróżnieniu od leasingu dla firm, leasing konsumencki przeznaczony jest dla osób prywatnych nie prowadzących działalności gospodarczej. Stosunkowo mało popularny w naszym kraju. Praktyka pokazuje, że zarówno konsumencki jak i banki finansujące wolą stosować starą formę kredytu na zakup samochodu.

Leasing zwrotny

Leasing zwrotny – forma refinansowania za pomocą leasingu. Przy jej pomocy Leasingobiorca będący dotychczasowym właścicielem przedmiotu leasingu otrzymuje środki pieniężne z tytułu jego sprzedaży do firmy leasingowej a jednocześnie może dalej użytkować przedmiot. Z tytułu użytkowania uiszcza okresowe płatności leasingowe, jak również ma prawo do wykupu przedmiotu po zakończeniu okresu umowy.

Leasing na kilometry

Leasing na kilometry – marketingowa nazwa jednego z produktów leasingowych, w której część raty leasingowej uzależniona jest od liczby przejechanych w danym miesiącu kilometrów.

Limit leasingowy

Limit leasingowy – rodzaj otwartej dla danego Leasingobiorcy puli leasingowej, w ramach której może on podpisywać kolejne umowy leasingowe bez ponownej analizy zdolności leasingowej. Zwykle limit leasingowy stosuje się w transakcjach w których mamy do czynienia z planem cyklicznego leasingowania kolejnych partii np. samochodów przez dłuższy okres, np rok. Limit leasingowy określa maksymalną wartość zaangażowania firmy leasingowej oraz rodzaj przedmiotu leasingu jaki obejmuje

Likwidacja szkody komunikacyjnej

Likwidacja szkody komunikacyjnej – proces czynności faktycznych i prawnych zmierzający do wypłaty odszkodowania z tytułu zaistnienia szkody.

Miejsce użytkowania przedmiotu

Miejsce użytkowania przedmiotu – miejsce wskazane przez Leasingobiorcę jako miejsce stałego umieszczenia maszyny lub miejsce postoju pojazdu będącego przedmiotem leasingu.

Należności leasingowe

Należności leasingowe – ogół płatności leasingowych jakie Leasingobiorca zobowiązany jest uiścić Leasingodawcy z tytułu zawartej umowy. Należą do nich czynsze leasingowe, płatności podatków, opłaty manipulacyjne, finansowane ubezpieczenia, odsetki itp.

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny – obowiązek wynikający z ogólnych warunków umowy w którym Leasingobiorca obowiązany jest do okresowego informowania Leasingodawcy o aktualnym stanie i wynikach finansowych. Zapis stosowany i egzekwowany jest najczęściej w przypadku umów leasingu zawieranych na maszyn i urządzenia oraz ciągi technologiczne o znacznej wartości. Zmierza do zapewnienia Leasingodawcy bezpieczeństwa spłaty ze strony dużych kontraktów leasingowych.

Ocena zdolności leasingowej

Ocena zdolności leasingowej – ogół działań podejmowanych w celu wydania decyzji o przyznaniu leasingu przez firmę leasingową. Ich rodzaj oraz liczba zależy od firmy leasingowej oraz wielkości potencjalnego bezpieczeństwa transakcji. Do niektórych przykładów takich działań należą: sprawdzenie Klienta w bazach bankowych, BIK, BRKN; analiza wskaźnikowa dokumentów finansowych, wizja lokalna w miejscu prowadzenia działalności, sprawdzenie istnienia powiązań z dostawcami i odbiorcami, ocena i wycena przedmiotu leasingu oraz inne.

Odsetki

Odsetki – wynagrodzenie wypłacane właścicielowi kapitału za jego pożyczenie.

Odbiór przedmiotu leasingu

Odbiór przedmiotu leasingu – czynność faktyczna dokonywana przy udziale Dostawcy oraz Leasingobiorcy.

Oferta leasingowa

Oferta leasingowa – wstępne warunki leasingu proponowane przez Leasingodawcę. Oferta leasingowa zwykle jest wystawiana bez oceny zdolności leasingowej oraz innych istotnych okoliczności, przed złożeniem wniosku leasingowego i wydaniem decyzji leasingowej przez Leasingodawcę. Stanowi jedynie orientacyjną propozycję finansowania. Ostateczną propozycję ustala dopiero wydana przez firmę leasingową decyzja. Natomiast obowiązujące obie strony warunki kontraktu ustala Umowa Leasingowa. Oferta leasingowa oprócz określenia podstawowych parametrów, jak: wkład własny, ilość i kwota rat miesięcznych oraz kwota wykupu, może zawierać również propozycje lub zastrzeżenia dotyczące usług dodatkowych.

Oferta ubezpieczenia przedmiotu leasingu

Oferta ubezpieczenia przedmiotu leasingu – propozycja ubezpieczenia zawierająca zakres i cenę ubezpieczenia komunikacyjnego lub majątkowego, wystawia przez towarzystwo ubezpieczeń lub przedstawiciela. Oferta taka podlega uzgodnieniu przez strony umowy przed podpisaniem Umowy. Negocjacje w oparciu o ofertę ubezpieczenia stosuje się również w przypadku kontynuacji ubezpieczenia komunikacyjnego.

OWUL (Ogólne Warunki Umowy Leasingu)

OWUL – (ogólne warunki umowy) to szczegółowe zapisy umowy leasingu (w zależności od formy zawierania umów mogą znajdować się bezpośrednio w umowie leasingowej lub częściej – w dodatkowym standardowym dokumencie) określające prawa i obowiązku strony umowy leasingu oraz ramy prawne kontraktu leasingowego. Często są wraz z Tabelą Opłat dodatkowym załącznikiem do umowy.

Okres leasingu

Okres leasingu – patrz hasło Czas trwania umowy

Opłata manipulacyjna

Opłata manipulacyjna – opłata z grupy opłat dodatkowych stosowana przez firmy leasingowe najczęściej w przypadkach: ubezpieczenia zewnętrznego przedmiotu przez Leasingobiorcę, rozbicia ubezpieczenia na raty, cesji leasingu lub przedterminowego zakończenia.

Opłata administracyjna

Opłata administracyjna – opłata z grupy opłat dodatkowych ujętych z Tabeli Opłat dodatkowych. Niektóre firmy leasingowe w zamian za rezygnację z Tabeli Opłat Dodatkowych stosują roczną zryczałtowaną opłatę manipulacyjną za obsługę umowy leasingu.

Opcja nabycia przedmiotu

Opcja nabycia przedmiotu – zobowiązanie firmy leasingowej a jednocześnie prawo Leasingobiorcy do nabycia przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. Zawarta jest w umowie leasingowej oraz OWUL.

Odszkodowanie komunikacyjne

Odszkodowanie komunikacyjne – odszkodowanie wypłacane przez towarzystwo ubezpieczeniowe z tytułu wystąpienia szkody komunikacyjnej. Zgodnie z OWUL, w przypadku szkody częściowej przeznaczane jest na naprawdę przedmiotu leasingu.  Odszkodowanie komunikacyjne ze szkody całkowitej przeznaczane jest natomiast w pierwszej kolejności na pokrycie należności leasingowych wobec braku przedmiotu leasingu (utrata, kradzież, kasacja, zniszczenie).

Prowizja

Prowizja – forma wynagrodzenia z tytułu dokonania pewnej czynności. Obecnie prowizja nie występuje już chyba w żadnej firmie leasingowej. Prowizja bankowa stosowana jest natomiast powszechnie w kredytach oraz pożyczkach.

Promesa leasingowa

Promesa leasingowa – dokument formalnie będący przyrzeczeniem zawarcia umowy leasingu na określonych warunkach. Wystawiany przez firmę leasingową/bank w sytuacjach gdy zamówienie przedmiotu leasingu zależy od uzyskania pewności finansowania, najczęściej w dużych kontraktach leasingowych.

Wycena przedmiotu leasingu

Wycena przedmiotu leasingu – czynność dokonywana samodzielnie przez firmę leasingową lub powołanego rzeczoznawcę, polegająca na ocenie stanu technicznego i wycenie przedmiotu mającego być przedmiotem leasingu. Stosowana zwykle przy finansowaniu przedmiotów używanych. Niektóre firmy leasingowe pobierają opłatę za wycenę, inne w ramach samodzielnej wyceny uproszczonej nie pobierają żadnych dodatkowych wynagrodzeń.

Podatek VAT

Podatek VAT – podatek od towarów i usług VAT. Podatek pośredni, którego konstrukcja zakłada zastosowanie mechanizmu odliczenia podatku pobranego w poprzednich etapach obrotu.

Poręczyciel

Poręczyciel – firma lub osoba prywatna będąca gwarantem wykonania zobowiązania przez Leasingobiorcę, odpowiadająca przed wierzycielem, zobowiązany do wykonania zobowiązania w razie gdyby dłużnik tego nie zrobił.

Pośrednik Ubezpieczeniowy

Pośrednik Ubezpieczeniowy – najczęściej jest to wyspecjalizowana komórka firmy leasingowej zajmująca się zawieraniem oraz kontynuacją polis ubezpieczeniowych jak również likwidacją szkód komunikacyjnych na przedmioty będące własnością firmy leasingowej.

Pożyczka leasingowa

Pożyczka leasingowa – pożyczka udzielana Pożyczkobiorcy przez firmę leasingową na zakup przedmiotu pożyczki. Pożyczkobiorca nie otrzymuje środków pieniężnych „do ręki” a jedynie firma leasingowa płaci za przedmiot zakupiony przez Pożyczkobiorcę. Udzielona pożyczka leasingowa jest następnie spłacana przez pożyczkobiorcę firmie leasingowej.

Przeniesienie własności

Przeniesienie własności – czynność faktyczna polegająca na wystawieniu faktury sprzedaży przedmiotu Leasingobiorcy przez Leasingodawcę po zakończeniu umowy leasingu, za określona przy zawieraniu umowy kwotę.

Prawo własności

Prawo własności – jedno z praw podstawowych wyrażana rzymską triadą uprawnień: prawo posiadania, prawo korzystania i pobierania pożytków, zużycia rzeczy i prawo rozporządzania. W umowie leasingu prawo własności pozostaje przy leasingodawcy, jest ono jednak ograniczone poprzez przeniesienie prawa do korzystania i pobierania pożytków przez leasingobiorcę. W wyniku realizacji umowy leasingu prawo własności może w całości przejść na Leasingobiorcę poprzez przeniesienie własności rzeczy fakturą VAT.

Protokół zdawczo-odbiorczy

Protokół zdawczo-odbiorczy – dokument sankcjonujący przeniesienie posiadania przedmiotu leasingu.

Przedmiot finansowania

Przedmiot finansowania – (przedmiot leasingu) rzecz będąca przedmiotem umowy leasingu, oddana do użytkowania Leasingobiorcy.

Rata leasingowa

Rata leasingowa – płatność okresowa, zwykle miesięczna, z tytułu użytkowania przedmiotu leasingu przez Leasingobiorcę.

Raty degresywne

Raty degresywne – raty ustalone w ten sposób, że ich wysokość zmniejsza się wraz z trwaniem umowy leasingu. Pozwalają na szybszą spłatę kapitału.

Raty sezonowe

Raty sezonowe – raty ustalone przez dostosowanie ich wysokości do okresowo większych i mniejszych przychodów. Stosowane najczęściej wobec Leasingobiorców których działalność i generowane przychody są bardzo sezonowe.

Reprezentant

Reprezentant – osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorstwa. Z mocy prawa osobą uprawnioną do reprezentowania firmy jest w przypadku działalności jednoosobowej jej właściciel, natomiast przy działalności wpisanej do KRS – osoby wymienione w wyciągu z KRS.

Rejestracja pojazdu

Rejestracja przedmiotu leasingu – czynność faktyczna dokonywana przez firmę leasingową polegająca na rejestracji pojazdu będącego przedmiotem leasingu  w odpowiednim wydziale komunikacji. Za czynności wydania tablic i dowodu rejestracyjnego urząd pobiera stosowną opłatę którą firma leasingowa fakturuje na Leasingobiorcę.

Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa –  to ustrój majątkowy małżeński, który charakteryzuje się tym, że nie występuje w nim majątek wspólny małżonków, lecz jedynie dwa majątki osobiste, z których każdy należy do jednego z małżonków. Są one odrębne od siebie w sensie prawnym.

Serwis szkodowy

Serwis Szkodowy – serwis zapewniany przez firmę leasingową w zakresie likwidacji szkody komunikacyjnej i kontaktów z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Serwis przedmiotu leasingu

Serwis przedmiotu leasingu – zgodnie z warunkami leasingu, za serwis auta lub maszyny odpowiada użytkujący czyli Leasingobiorca. Nieco inaczej ma się rzecz podczas najmu długoterminowego z serwisem – wtedy serwisowanie spada na sieć serwisową danej marki samochodu ale przestrzeganie zasad i terminów serwisu jest rygorystycznie wymagane przez Leasingodawcę.

Specyfikacja przedmiotu leasingu

Specyfikacja przedmiotu leasingu – dokument określający istotne cechy przedmiotu finansowania, jak nazwa, rodzaj, typ, model, dane techniczne, wyposażenie oraz numer seryjny lub vin.

Wcześniejsza spłata leasingu

Wcześniejsza spłata leasingu – możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy leasingowej przed upływem pierwotnego terminu i dokonania wcześniejszej spłaty rat leasingowych. Z tytułu wcześniejszej spłaty leasingu niektóre firmy leasingowe pobierają opląty, różnie również wygląda sposób rozliczenia dyskonta rat z tytułu ich wcześniejszej spłaty.

Startup

Startup (nowa firma, leasing dla nowej firmy) – nowo założona działalność gospodarcza która nie może jeszcze wykazać się odpowiednio długim okresem działania ani wynikami finansowymi. W zależności of firmy leasingowej przyjmuje się różną klasyfikację firmy jako startup – czasem jest działalność krótsza niż 3 miesiące, w innym przypadku 6 a nawet 12 miesięcy.

Środek trwały

Środek trwały – pojęcie z zakresu rachunkowości. Jest to składnik rzeczowych aktywów przedsiębiorstwa przyjęty do ewidencji środków trwałych.

Tarcza podatkowa

Tarcza podatkowa – to ogół działań polegających na wliczeniu rat leasingowych w koszty podatkowe działalności firmy, który zapewnia zmniejszenie podatku dochodowego do zapłaty.

Tabela opłat dodatkowych

Tabela opłat dodatkowych – dokument dodatkowy stosowany przez większość firm leasingowych określający dodatkowe opłaty leasingowe za określone czynności i zdarzenia mogące wystąpić w czasie trwania umowy leasingowej. Opłaty z tabeli opłat dodatkowych mogą być istotnym kosztem, zmieniającym całkowity koszt leasingu.

Ubezpieczyciel

Ubezpieczyciel – towarzystwo ubezpieczeń zapewniające ochronę ubezpieczeniową przedmiotu (ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne) lub umowy (ubezpieczenia finansowe gap i ochrona prawna)

Ubezpieczenie przedmiotu leasingu

Ubezpieczenie przedmiotu leasingu – pełne ubezpieczenie przedmiotu leasingu jest obowiązkowe w czasie całego okresu trwania umowy. Koszty ubezpieczenia pośrednio lub bezpośrednio ponosi Leasingobiorca.

Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenie GAP – jest to ubezpieczenie umowy od straty finansowej w razie szkody całkowitej na pojeździe. W zależności od opcji wybranego gap, zapewnia ono dodatkową kwotę odszkodowania GAP w wariancie finansowy, indeksowy lub fakturowy.

Ubezpieczenie Ochrona Prawna

Ubezpieczenie Ochrona Prawna – ubezpieczenie majątkowe, w którym zabezpieczone jest od strony finansowej dochodzenie Twoich praw w sprawach cywilnych z własnego powództwa lub koszty obrony w sprawach karnych oraz o wykroczenie. Z Ubezpieczenia Ochrony Prawnej pokrywane jest honorarium prawnika, koszty sądowe i inne wydatki związane z dochodzeniem lub obroną Twoich praw w sądzie.

Upoważnienie do prowadzenia pojazdu

Upoważnienie do prowadzenia pojazdu – zgodnie z warunkami OWUL upoważnionym do użytkowania pojazdu jest właściciel firmy oraz upoważnione przez niego osoby pozostające w stosunku służbowym, np. pracownicy, posiadające odpowiednie wymagane uprawnienia. Większość firm leasingowych przyjmuje również, że współmałżonek właściciela firmy jednoosobowe również jest uprawniony do kierowania pojazdem bez żadnych dodatkowych zgód.

Umowa leasingu

Umowa leasingu – patrz hasło Leasing. Umowa leasingu w znaczeniu szerszym to komplet dokumentów składających się na Umowę, jak: wniosek leasingowy, umowa, harmonogram opłat, ogólne warunki umowy, tabela opłat dodatkowych, aneksy, upoważnienia itp.

Ustawa GIIF

Ustawa GIIF – Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 16 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 116, poz. 1216)

Wartość końcowa

Wartość końcowa – (wartość wykupu) to kwota określona w umowie leasingu w sposób bezpośredni lub pośredni, określająca cenę za jaką Leasingobiorca ma prawo dokonać wykupu przedmiotu po prawidłowym zakończeniu podstawowego okresu umowy. Zwykle strony umowy określają wartość wykupu na jak najniższą kwotę, np. 1%. Wartość końcowa jest integralną częścią całego kontraktu leasingowego i struktury opłat, toteż jej znaczne zwiększenie na końcu powoduje powstanie tzw. raty balonowej, która wpływa negatywnie na całkowity koszt leasingu (większe odsetki).

Wartość początkowa przedmiotu – patrz hasło Cena

Wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty – dokument wystawiony w oparciu o ogólne warunki leasingu, w którym Leasingodawca wzywa Leasingobiorcę do uiszczenia zaległych płatności i ustanawia nieprzekraczalny termin ich opłacenia. Oficjalne wezwanie do zapłaty stanowi wstęp do możliwości wypowiedzenia umowy przez Leasingodawcę.

Wezwanie do zwrotu przedmiotu leasingu

Wezwanie do zwrotu przedmiotu leasingu – dokument wystawiany przez Leasingodawcę wzywający Leasingobiorcę do zwrotu przedmiotu leasingu w przypadku złamania postanowień umowy i wypowiedzenia leasingu. Najczęściej powodem wezwania do zwrotu jest zaprzestanie regulowania płatności czynszów leasingowych.

Wibor

Wibor – średnia stopa procentowa oferowana dla pożyczek na polskim, międzybankowym rynku pieniężnym. WIBOR jest stosowany jako baza stopy procentowej w przypadku umów kredytowych, umów leasingu jak również lokat bankowych ze zmienną stopą procentową. Firmy leasingowe posługują się wibor 1m lub wibor 3m.

Windykacja przedmiotu leasingu

Windykacja przedmiotu leasingu – ogół czynności podejmowanych przez firmę leasingową lub jej pełnomocnika (kancelarię adwokacką, firmę windykacyjną) zmierzających do odzyskania przedmiotu leasingu oraz w drugiej kolejności należności leasingowych.

Wniosek leasingowy

Wniosek leasingowy – dokument skierowany przez Leasingobiorcę do Leasingodawcy, zawierający niezbędne informacje i załączniki, składany w celu udzielenia finansowania. Wniosek rozpatrywany jest zgodnie z aktualnym regulaminem firmy leasingowej. Czas rozpatrywania wniosku przez firmę leasingową zależy od rodzaju i wartości przedmiotu leasingu oraz stopnia skomplikowania sprawy – wynosi od kilku godzin do kilku dni.

Wyjazd za granicę

Wyjazd za granicę – zgodnie z warunkami leasingu Leasingobiorca musi posiadać zgodę na użytkowanie przedmiotu leasingu poza granicami kraju. Zgoda taka może być udzielona w różnej formie i zakresie – mailowo, pisemnie, na określony czas lub na cały okres trwania umowy.

Wykup przedmiotu leasingu

Wykup przedmiotu leasingu – procedura realizowana zgodnie z zawartą umową, w której Leasingobiorca może nabyć przedmiot po zakończeniu umowy. Zwykle wykup przedmiotu leasingu następuje na za cenę określona w umowie na dotychczasowego Leasingobiorcę. Faktura za wykup przedmiotu (przeniesienie własności) jest fakturą sprzedaży, nie można więc wliczyć tego kosztu bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu.

Wykup na osobę trzecią

Wykup na osobę trzecią – forma wykupu przedmiotu stosowana niekiedy po zakończeniu umowy leasingowej, gdy Leasingobiorca woli wskazać inną osobę która dokona wykupu przedmiotu. Zasadniczo wykup na osobę trzecią za cenę podaną w umowie bezpieczny jest tylko w przypadku wynajmu długoterminowego, w którym wartość wykupu odpowiada wartości rynkowej z chwili wykupu.

Wydanie przedmiotu leasingu

Wydanie przedmiotu leasingu  – czynność faktyczna przekazania przedmiotu finansowania między stronami umowy leasingowej. W praktyce wydanie przedmiotu leasingu odbywa się bezpośrednio od Sprzedawcy przedmiotu.

Wybór przedmiotu leasingu

Wybór przedmiotu leasingu – wyboru przedmiotu leasingu dokonuje przyszły Leasingobiorca. On również wskazuje firmie leasingowej dostawcę przedmiotu.

Wynajem długoterminowy

Wynajem długoterminowy – forma użytkowania przedmiotu zbliżona do najmu, w której zasadniczym założeniem jest zwrot przedmiotu najmu po zakończeniu umowy lub wykup za cenę rynkową.

Wypowiedzenie umowy

Wypowiedzenie umowy – czynność prawna stosowana w przypadku złamania postanowień Umowy leasingu do której dochodzi najczęściej wskutek nie regulowania czynszów leasingowych przez leasingobiorcę. Wypowiedzenie umowy pociąga za sobą wezwanie do zwrotu przedmiotu leasingu oraz uregulowanie należności leasingowych. Szczegółowe regulacja dotyczące wypowiedzenia umowy zawierają OWUL.

Wyrażający zgodę (współmałżonek)

Wyrażający zgodę (współmałżonek) – gdy działalność gospodarcza prowadzona jest w formie jednoosobowej działalności oraz Leasingobiorca pozostaje w małżeńskiej wspólnocie majątkowej, do zaciągnięcia zobowiązania leasingowego niezbędna jest zgoda współmałżonka. Zgoda taka wyrażana jest na wniosku leasingowym.

Zakres Ubezpieczenia

Zakres Ubezpieczenia – wymagane przez firmę leasingową warunki ubezpieczenia jego zakres jaki musi spełniać polisa ubezpieczeniowa. Z pojęciem zakresu ubezpieczenia wiąże się też wybór firmy ubezpieczeniowej. Firmy leasingowe mają listę firm ubezpieczeniowych w których ubezpieczenia przedmiotu są akceptowane.

Zaliczka

Zaliczka – kwota wpłacona przez Leasingobiorcę na poczet zapłaty za przedmiot leasingu przez Leasingodawcę. Zaliczka może podlegać zwrotowi lub być rozliczona trójstronnie w formie kompensaty pomiędzy Sprzedawcą, Leasingobiorcą i Leasingodawcą.

Zamiar nabycia przedmiotu leasingu

Zamiar nabycia przedmiotu leasingu – wyrażona przez Leasingobiorcę wola nabycia przedmiotu leasingu po zakończeniu podstawowego okresu umowy. Zamiar nabycia przedmiotu najlepiej wyrazić w formie pisemnej i skierować do firmy leasingowej przez zakończeniem umowy, zgodnie z zapisami OWUL.

Zamówienie przedmiotu leasingu

Zamówienie przedmiotu leasingu – dokument skierowany do Sprzedawcy przedmiotu leasingu po podpisaniu umowy pomiędzy Leasingobiorcą a Leasingodawcą, w którym firma leasingowa informuje, że na mocy umowy zamierza nabyć dla Klienta oznaczony przedmiot, zgodnie z ustalonymi warunkami.

Zdolność leasingowa

Zdolność leasingowa – ogół czynników i wskaźników kwalifikujących danego Klienta jako posiadającego możliwości zaciągnięcia i spłaty zobowiązania leasingowego. Każda firma leasingowa stosuje własne regulaminy udzielania leasingu. Regułą jest, że przy zastosowaniu tzw. procedur uproszczonych zdolność leasingowa na finansowanie niektórych przedmiotów (np. nowe samochody osobowe) jest ustalana w bardzo luźny sposób (np. sprowadza się tylko do sprawdzenia historii kredytowej klienta), natomiast w leasingu maszyn i urządzeń oraz większych transakcjach stosuje się rozszerzone badanie zdolności leasingowej w oparciu o dokumenty finansowe. Składnikami jakie mogą być badane są: rodzaj i wartość przedmiotu leasingu, czas działalności, posiadany majątek, posiadane i realizowane kontrakty, wyniki finansowe, historia w bazach bankowych, zobowiązania firmy.

Zmiana harmonogramu opłat

Zmiana harmonogramu opłat – czynność zmiany harmonogramu opłat podlega każdorazowemu uzgodnieniu między stronami umowy i wymaga aneksu do umowy. Wyjątkiem od tej zasady jest zmiana obciążeń podatkowych, innych danin publicznych lub zmiana stawki wibor o którą opiera się finansowanie przedmiotu leasingu. Zmiana harmonogramu opłat może również nastąpić na wniosek Leasingobiorcy.

Zwrot przedmiotu leasingu

Zwrot przedmiotu leasingu – czynność faktyczna pomiędzy Leasingobiorcą a Leasingodawcą stosowana najczęściej w przypadkach: 1) terminowego zakończenia umowy leasingu i odstąpienia przez Leasingobiorcę od zamiaru jego nabycia, lub 2) windykacji wypowiedzianej umowy i wezwania do zwrotu przedmiotu w sytuacji braku regulowania czynszów leasingowych.

Związek Przedsiębiorstw Leasingowych

Związek Przedsiębiorstw Leasingowych – organizacja skupiająca większość firm leasingowych funkcjonujących w Polsce. Zajmuje się głównie reprezentowaniem branży leasingowej oraz statystyką i analizą rynku leasingowego.

 

Umów się na 10 minut bezpłatnych konsultacji. Sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.

Copyright © źródło: kalkulator-leasingowy.pl

 

Oceń ten artykuł:

Słownik leasingu, 100 pojęć leasingowych
4.5 (89.23%) 39 votes